เมนูหลัก

PY.430PSYCHOLOGY OF CONSUMER IN MULTICULTURAL SOCIETY
จว.430จิตวิทยาผู้บริโภคในสังคมพหุวัฒนธรรม
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:003411(จว)3C301416W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.นราเขต ยิ้มสุข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-14-16
สอบปลายภาค: 6 ต.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3701
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดของจิตวิทยาผู้บริโภคในสังคมพหุวัฒนธรรม หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค หลักจิตวิทยาสำหรับการพัฒนากลยุทธ์และการโฆษณาในตลาดพหุวัฒนธรรม สังคม
วัฒนธรรมและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการตลาดในพหุวัฒนธรรม ปัญหาทางพฤติกรรมของผู้บริโภคและแนวทางแก้ไข


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต