เมนูหลัก

PY.447FIELD EXPERIENCE IN INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
จว.447การฝึกประสบการณ์ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (1-4-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-13:30RN/AN/AC440W 
  พ.08:30-13:30RN/AN/AC      
อาจารย์: ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี4-4-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IS 
Course Description
การฝึกประสบการณ์ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในหน่วยงานธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการและทฤษฎีในการฝึกงาน ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ประจำรายวิชา และนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต