เมนูหลัก

BI.306MODERN TRADE BUSINESS MARKETING
นธ.306การตลาดธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R28312C40733W 
อาจารย์: อาจารย์สุกัญญา น้อยหมอ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-7-33
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2737M
หมายเหตุ: =BI.3306 
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดการตลาดธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภทและรูปแบบธุรกิจการค้า สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจการค้า พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ กลยุทธ์การตลาด STP (STP Marketing) ส่วนประสมการตลาดธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การตลาดธุรกิจการค้าในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV และอาเซียน ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement/FTA) จริยธรรมและความรับผิดชอบธุรกิจการค้า (Corporate Social Responsibility/CSR)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต