เมนูหลัก

PY.435LEARNING EXPERIENCES MANAGEMENT FOR EARLY CHILDHOOD
จว.435การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:0032193C30237M 
อาจารย์: อาจารย์ราตรีรัตน์ สัจจะภัทรกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-23-7
สอบปลายภาค:
Course Description
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านภาษาและการรู้หนังสือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการจัดการของสมอง
โดยใช้กิจกรรมการเล่น ดนตรี ศิลปะ และการเล่านิทาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต