เมนูหลัก

PY.436EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT ASSESSMENT
จว.436การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สังกัดจิตวิทยา, สาขาวิชาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:0033073C30237M 
อาจารย์: อาจารย์ราตรีรัตน์ สัจจะภัทรกุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-23-7
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย และความสำคัญของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การรวบรวมข้อมูลเชิงพฤติกรรมของพัฒนาการเด็กปฐมวัย การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสำรวจและแบบทดสอบเพื่อการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคและแบบสำรวจ/แบบทดสอบหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต