เมนูหลัก

BI.422LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN MODERN TRADE BUSINESS
นธ.422การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R25082C10010M 
อาจารย์: อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ
อาจารย์ภิราภรณ์ ก้อนคำ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-0-10
สอบปลายภาค: 28 ก.ย. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
หมายเหตุ: =BI.4422 
Course Description
การจัดการระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงสินค้าคงคลัง (Inventory) การขนส่ง (Transportation) การจัดส่ง (Delivery)
การใช้ระบบการยืนยันรับส่งสินค้า (Proof on Delivery) การใช้โดรน (Drone) ระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) ระบบอื่นๆ และแนวโน้มระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอนาคต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต