เมนูหลัก

AR.251ARCHITECTURAL DESIGN 1
สถ.251การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต5 (1-12-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R2435M2L25169M 
  อ.13:00-17:30R2435M2L      
  ส.09:00-14:00R2435M2L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-16-9
สอบปลายภาค:
Course Description
ทฤษฎีและกระบวนการออกแบบและออกแบบร่างทางสถาปัตยกรรม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
กำหนดแนวคิดเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของผังบริเวณ พฤติกรรมมนุษย์ ประโยชน์ใช้สอย ที่ว่างและปริมาตรทางสถาปัตยกรรม
ตลอดจนการนำหลักการของระบบโครงสร้าง ระบบอาคารเบื้องต้น มาใช้ในการออกแบบอาคารขนาดเล็กที่มีประโยชน์ใช้สอยไม่ซับซ้อน ตลอดจนเน้นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ พรบ. ก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต