เมนูหลัก

AR.121BASIC ARCHITECTURAL DRAWING
สถ.121การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R2435M2L502129M 
อาจารย์: อาจารย์วนิดา แสงเดช
อาจารย์อริยะ ทรงประไพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-21-9
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษามาตรฐานในงานเขียนแบบ การอ่านและการเขียนภาพ ด้วยวิธีฉายภาพ (TECHNICS ORTHOGRAPHIC PROJECTION) ด้วยเครื่องมือเขียนแบบ เพื่อสามารถเขียนรูปลงบนระนาบแทนรูป 3 มิติ การเขียนสัญลักษณ์ในการเขียนแบบ
เพื่อสื่อความเข้าใจในแบบได้ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนรูปแบบแผนผัง รูปด้าน รูปตัด และทัศนียภาพในงานสถาปัตยกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต