เมนูหลัก

AR.242MATERIALS AND METHODS OF CONSTRUCTION 2
สถ.242วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.10:00-12:00R2435M2C301614M 
อาจารย์: อาจารย์อริยะ ทรงประไพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-16-14
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา AR.141 MATERIALS AND METHODS OF CONSTRUCTION 1 วัสดุ หลักการ และวิธีการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งงานระบบวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนแบบอย่างง่ายหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต