เมนูหลัก

AR.243MATERIALS AND METHODS OF CONSTRUCTION 3
สถ.243วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:30-11:30R2433M2C301416M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-14-16
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา AR.242 MATERIALS AND METHODS OF CONSTRUCTION 2
วัสดุ และวิธีการก่อสร้างโครงสร้างพาดช่วงกว้าง สำหรับการทำพื้นและหลังคา โครงสร้างอาร์ต โวลท์ โดม เฟรม แผ่นพับ โครงสร้างเปลือกบาง และโครงสร้างรับแรงดึง แรงอัด รวมทั้งเทคโนโลยีคอนกรีตอัดแรง รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนแบบอย่างง่าย


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต