เมนูหลัก

AR.344MATERIALS AND METHODS OF CONSTRUCTION 4
สถ.344วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 4
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.15:30-17:30R2433M2C301317M 
อาจารย์: อาจารย์อริยะ ทรงประไพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-13-17
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา AR.243 MATERIALS AND METHODS OF CONSTRUCTION 3
วัสดุ หลักการ และวิธีการก่อสร้างสำหรับอาคารสูงและอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ในด้านการรับแรง การจัดระบบโครงสร้าง ระบบฐานราก และระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการก่อสร้างที่ใช้ ชิ้นส่วนสำเร็จรูป ความทนทานถาวรของอาคาร โครงสร้างพิเศษที่ทันสมัย รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนแบบอย่างง่าย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต