เมนูหลัก

AR.343CONSTRUCTION DRAWING 3
สถ.343การเขียนแบบก่อสร้าง 3
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-13:30R23352L30921M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-9-21
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = AR.417 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา AR.342 CONSTRUCTION DRAWING 2 เขียนแบบก่อสร้างตามมาตรฐานงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมของอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ชนิดใช้โครงสร้างพาดช่วงกว้าง ให้สอดคล้องกับวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 และวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต