เมนูหลัก

AR.432STRUCTURAL DESIGN IN ARCHITECTURE 2
สถ.432การออกแบบโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.11:00-13:00R23352C35530M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เซะวิเศษ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-5-30
สอบปลายภาค:
Course Description
ระบบและการคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในงานก่อสร้างอาคาร พื้น คาน เสา ผนัง และฐานราก วิเคราะห์และเลือกใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก
การแสดงรายละเอียดทางโครงสร้างตามมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต