เมนูหลัก

AR.361INTERIOR DESIGN
สถ.361การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-13:30R23352L30822M 
อาจารย์: อาจารย์ณัฏฐิกา ชนะภัย
อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-8-22
สอบปลายภาค:
Course Description
ประเภท ลักษณะการใช้งานและขนาดของเครื่องเรือน พฤติกรรมของผู้ใช้อาคาร การจัดกลุ่มเครื่องเรือน ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย ที่ว่างในงานสถาปัตยกรรม และพื้นฐานการให้แสงสว่างในงานสถาปัตยกรรมภายในหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต