เมนูหลัก

AR.360LANDSCAPE ARCHITECTURE
สถ.360ภูมิสถาปัตยกรรม
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.13:30-17:30R23372L30525M 
อาจารย์: อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-5-25
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาความหมายและขอบเขตของภูมิสถาปัตยกรรม ประวัติความเป็นมา การจำแนกวัสดุพืชพันธุ์ หลักการในการออกแบบจัดสวน และจัดองค์ประกอบที่ว่างสาธารณะ
ด้วยการจัดวางผัง ออกแบบและก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบจัดสวนประกอบตัวอาคาร โดยใช้เทคโนโลยีทางสภาพแวดล้อมธรรมชาติบนหลังคา (GREEN ROOF) และสภาพแวดล้อมธรรมชาติบนเปลือกอาคาร (GREEN FACADE)


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต