เมนูหลัก

AR.109FUNDAMENTALS OF DESIGN
สถ.109มูลฐานการออกแบบ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-13:00R2435M2C502129M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-21-29
สอบปลายภาค:
Course Description
การออกแบบเบื้องต้นสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีการศึกษาจุด เส้น ระนาบ รูปทรง ที่ว่าง ฯลฯ เพื่อให้เกิดเอกภาพ ความสมดุล ความขัดแย้ง และกลมกลืน การศึกษาสัดส่วนของมนุษย์
การเคลื่อนไหวของระบบที่ว่างและระนาบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยการประยุกต์เนื้อหานำไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นต้น และสุนทรียศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต