เมนูหลัก

AR.252ARCHITECTURAL DESIGN 2
สถ.252การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต5 (1-12-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-12:30R2433M2L301515M 
  อ.13:00-17:30R2433M2L      
  ศ.13:00-17:30R2433M2L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-15-15
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา AR.251 ARCHITECTURAL DESIGN 1
ทฤษฎีและกระบวนการออกแบบและออกแบบร่างทางสถาปัตยกรรม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดแนวคิด
เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของผังบริเวณ พฤติกรรมมนุษย์ ประโยชน์ใช้สอยที่ว่างและปริมาตรทางสถาปัตยกรรม
ตลอดจนการนำระบบโครงสร้าง ระบบอาคารและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมมาบูรณาการใช้ในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่มีประโยชน์ใช้สอยไม่ซับซ้อนตลอดจนเน้นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ พรบ. ก่อสร้างอาคารขนาดกลาง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต