เมนูหลัก

AR.451ARCHITECTURAL DESIGN 5
สถ.451การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต5 (1-12-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.09:00-12:30R23372L40535M 
  อ.13:00-17:00R23372L      
  พฤ.08:30-13:30R23372L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวัตร จินรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-5-35
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =AR.352 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา AR.352 ARCHITECTURAL DESIGN 4
ทฤษฎีและกระบวนการออกแบบและออกแบบร่างทางสถาปัตยกรรม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดแนวคิดเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม การวางผังบริเวณอย่างเหมาะสม
โดยคำนึงถึงการนำเอาบริบทของเมืองทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดแนวคิดอย่างเหมาะสม พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้อาคารที่หลากหลาย ประโยชน์ใช้สอยและที่ว่าง และปริมาตรทางสถาปัตยกรรม
ตลอดจนการนำระบบโครงสร้างพิเศษ งานระบบสนับสนุน และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบูรณาการใช้ในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีประโยชน์ใช้สอยซับซ้อน ตลอดจนเน้นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ พรบ. อาคารสาธารณะขนาดใหญ่
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต