เมนูหลัก

AR.452ARCHITECTURAL DESIGN 6
สถ.452การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต5 (1-12-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.14:00-17:30R23352L30525M 
  พ.09:30-12:30R23352L      
  พฤ.09:30-13:00R23352L      
  ศ.12:30-15:30R23352L      
อาจารย์: อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-5-25
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา AR.451 ARCHITECTURAL DESIGN 5
ทฤษฎีและกระบวนการออกแบบและออกแบบร่างทางสถาปัตยกรรม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโปรแกรม การวางผังบริเวณอย่างเหมาะสม และออกแบบสถาปัตยกรรม โดยคำนึงถึงการนำเอาบริบทของเมืองทางด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดแนวคิดอย่างเหมาะสม พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้อาคารที่หลากหลาย ประโยชน์ใช้สอย ที่ว่าง และปริมาตรทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนการนำระบบโครงสร้างพิเศษ งานระบบสนับสนุน
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบูรณาการใช้ในการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษที่มีประโยชน์ใช้สอยซับซ้อน ตลอดจนเน้นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ พรบ. อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ อาคารสูง พรบ. สิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต