เมนูหลัก

AR.334BUILDING MECHANICAL SYSTEM 1
สถ.334ระบบประกอบอาคาร 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-11:00R23152C301515M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ
อาจารย์อำพน ปิตะนีลบุตร
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-15-15
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาทฤษฎีและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้า ประปา การกำจัดน้ำเสีย และระบบปรับอากาศ รวมถึงอุปกรณ์อาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรองรับภัยพิบัติ และสร้างความฟื้นคืนของอาคาร เพื่อการออกแบบที่ยั่งยืนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต