เมนูหลัก

AR.341ENERGY CONSERVATION FOR ARCHITECTURE
สถ.341การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R23372C40832M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-8-32
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพื่อนำ ไปสู่กระบวนการออกแบบอาคารที่มุ่งเน้นการสร้างสภาวะความสบายทางอุณหภูมิ และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ทั้งข้อกำหนดทางกายภาพของสถานที่ตั้ง
เพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต