เมนูหลัก

AR.232 STRENGTH OF MATERIALS
สถ.232ความแข็งแรงวัสดุ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.15:30-17:30R2433M2C301416M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เซะวิเศษ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-14-16
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาถึงพฤติกรรมของวัสดุเมื่อถูกกระทำโดยความเค้น ความเค้นตรง ความเค้นเฉือน ความเค้นดัด ความเค้นเนื่องจากแรงบิด ความเครียด การเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ความมั่นคงจากการออกแบบต้านแผ่นดินไหวและแรงทางนอน รวมทั้งการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุต่าง ๆ ประเภทคอนกรีต ไม้ เหล็ก และอิฐ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต