เมนูหลัก

AR.119ARCHITECTURAL COMPUTER TECHNOLOGY 1
สถ.119เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางสถาปัตยกรรม 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.12:30-17:30R24292L301515M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-15-15
สอบปลายภาค:
Course Description
การใช้โปรแกรมสำหรับสร้างหุ่นจำลอง 3 มิติและภาพ เคลื่อนไหวในงานสถาปัตยกรรม การสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานออกแบบในลักษณะของสื่อผสม
เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตร์ ตลอดจนการออกแบบสื่อผสมบนสื่อสาธารณะเพื่อการนำเสนองาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต