เมนูหลัก

AR.220ARCHITECTURAL COMPUTER TECHNOLOGY 2
สถ.220เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางสถาปัตยกรรม 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-10:30R23152C251015M 
  ส.14:30-17:30R23152C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-10-15
สอบปลายภาค:
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา AR. 119 ARCHITECTURAL COMPUTER TECHNOLOGY 1
ความรู้พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ (hardware) และซอฟท์แวร์ (software) การประยุกต์ใช้งานระบบ CAD (computer-aided design) ในงานสถาปัตยกรรม การจัดทำเอกสารและการเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมทางด้าน CAD


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต