เมนูหลัก

AR.461SITE AND URBAN LANDSCAPE PLANNING
สถ.461การวางผังบริเวณและภูมิทัศน์ชุมชนเมือง
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.09:00-14:00R23352C35530M 
อาจารย์: อาจารย์เสนีย์ เวชพัฒน์พงษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-5-30
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักเกณฑ์และกระบวนการออกแบบวางผังจัดกลุ่มอาคาร และการจัดภูมิทัศน์ เพื่อให้ได้ประโยชน์และสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม บริบท เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ความงามและสิ่งแวดล้อม
เทคนิคการวางผังและจัดภูมิทัศน์อย่างดำรงรักษาสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับการออกแบบชุมชนเมือง พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวางผังบริเวณ และภูมิทัศน์ประเภทต่าง ๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต