เมนูหลัก

AR.502PROFESSIONAL PRACTICE
สถ.502การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-15:00R23352C30822M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ จ๋วงพานิช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-8-22
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ด้านการสื่อสารทางวิชาชีพ ด้านการนำเสนอผลงาน ด้านการเขียน ด้านการพูด การฟัง ที่ส่งเสริมการบริหาร การจัดการ และการวางแผนบริหารงานก่อสร้าง
รวมทั้งศึกษาจรรยาบรรณของสถาปนิก และบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการบริหารจัดการสำนักงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต