เมนูหลัก

AR.333CONSTRUCTION MANAGEMENT 2
สถ.333การบริหารการก่อสร้าง 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.15:30-17:30R23352C20812W 
อาจารย์: อาจารย์สมบูรณ์ อนามยธนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-8-12
สอบปลายภาค:
Course Description
ลักษณะของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หลักการจัดการ ขั้นตอนของการออกแบบจนถึงการก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง ความสัมพันธ์ หลักการธุรกิจและการจัดการด้านการเงิน ระหว่างการประเมินราคาและแผนงานการก่อสร้าง
ก่อสร้าง หลักในการจัดรูปแบบที่ปรึกษาและการรวบรวมทีมงาน ธุรกิจการก่อสร้าง แผนผังองค์กร การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง การจัดการกำลังคน วัสดุ และการใช้เครื่องมือ
สัญญาการก่อสร้าง การควบคุมและติดตามผลความก้าวหน้า รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินผลของสถาปนิกในการประสานประโยชน์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต