เมนูหลัก

IP.100AESTHETICS FOR DESIGN
นภ.100สุนทรียศาสตร์และการออกแบบ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R23082C20713M 
อาจารย์: อาจารย์จันทณา ศรีสนั่น
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-7-13
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =PD.111/VD.200 
Course Description
สุนทรียศาสตร์แห่งความงามในงานศิลปะและงานออกแบบ ปรัชญา แนวคิดทางความงาม การสร้างสรรค์ การรับรู้ถึงความงามจากการได้เห็นภาพ
การได้ยินเสียงหรือการได้สัมผัสพื้นผิว เน้นถึงความสำคัญเกี่ยวข้องคุณค่าในความงามของงานศิลปะและงานออกแบบที่ปรากฏในรูปลักษณ์ของความงามในแต่ละสาขา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต