เมนูหลัก

IP.112INNOVATIVE THINKING
นภ.112การคิดสร้างสรรค์เชิงนวตกรรม
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.09:00-14:00R23062L20713M 
อาจารย์: อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี25-7-18
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = VIS115 
Course Description
ศึกแนวคิดการสร้างสรรค์ทางการออกแบบ การสรรหาวัสดุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เหมาะสม โดยการฝึกค้นคว้าคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระบวนการของการคิดเชิงนวัตกรรม พร้อมทั้งฝึกทักษะพัฒนาความพร้อมในเรื่องแนวคิดและหลักเกณฑ์พื้นฐานในการสร้างสรรค์งานเชิงนวัตกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต