เมนูหลัก

IP.114PRODUCT DESIGN TECHNICAL DRAWING
นภ.114การเขียนแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.08:30-13:30R24272C20515M 
อาจารย์: อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-5-15
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =PD.116 
Course Description
ศึกษาวิธีการอ่านและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ จากทฤษฎีการเขียนแบบพื้นฐานและหลักเกณฑ์การเขียนแบบสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีเขียนภาพต่างๆ
เช่น วิธีการเขียนภาพฉาย วิธีการเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพผลิตภัณฑ์ ของใช้ภายในครัวเรือน ฯลฯ เพื่อสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจในแบบได้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต