เมนูหลัก

IP.116ERGONOMIC AND INTRODUCTION TO PRODUCT DESIGN
นภ.116มนุษย์และพื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-13:30R24272C15114M 
อาจารย์: อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-11-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = PD.224, PD.117 
Course Description
ศึกษาโครงสร้าง ระบบการรับรู้ และขีดความสามารถทางกายภาพของมนุษย์ ที่สัมพันธ์กับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อนำผลการศึกษาไปเป็นพื้นฐานของการออกแบบ ในเรื่อง
ของแนวคิด หลักการพื้นฐานของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนทดสอบ ทดลองและฝึกฝนทักษะเฉพาะด้าน และการนำเสนอผลงานในรูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมกับ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต