เมนูหลัก

IP.251DIGITAL DESIGN CREATION
นภ.251ดิจิทัลเพื่อการสร้างสรรค์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-13:30R24022C15312M 
อาจารย์: ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-3-12
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =PD.227 
Course Description
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับงานออกแบบ เพื่อช่วยในการออกแบบในงานกราฟิก และงานออกแบบผลิตภัณฑ์เสมือนจริง โดยการเรียนรู้หลักวิธี เรียนรู้ทักษะเทคนิค และการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อการสร้างสรรค์งานออกแบบหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต