เมนูหลัก

IP.221INNOVATIVE PRODUCT DESIGN 1
นภ.221นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.12:30-17:30R24272C15510M 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-5-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =PD.221 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา นภ.116 เทคนิคการเขียนแบบถอดประกอบ ศึกษาทฤษฎี เทคโนโลยีและแนวคิดในการออกแบบเบื้องต้นของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์
แนวความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย ความงาม ขนาดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุ และการสื่อความหมายด้านการเขียนแบบและการทำหุ่นจำลอ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต