เมนูหลัก

IP.322INNOVATIVE PRODUCT DESIGN 4
นภ.322นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-12:30R2431M2L201010M 
  จ.13:00-17:30R2431M2C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-10-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =PD.322 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา นภ.321 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ศึกษาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม และการบริการ ที่คำนึงถึงผู้อุปโภคและผู้บริโภค การขนส่ง และผลิตภัณฑ์เพื่อสาธารณะ
คำนึงถึงปัจจัยหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และพฤติกรรมผู้ใช้งาน ตลอดจนการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต