เมนูหลัก

IP.421INNOVATIVE PRODUCT DESIGN 5
นภ.421นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต4 (2-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-12:30R2432M2C201010M 
  จ.13:00-17:00R2432M2C      
อาจารย์: อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-10-10
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =PD.421 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชา นภ.322 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบขั้นสูง และวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แนวใหม่ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ
คือ ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการศึกษาถึงแนวโน้มทิศทางการออกแบบในอนาคตและเทคโนโลยีใหม่ๆ และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อนำข้อมูลมาบูรณาการสร้างองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น สู่ภาคอุตสาหกรรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต