เมนูหลัก

IP.480PROFESSIONAL PRACTICE FOR PRODUCT DESIGN
นภ.480การประกอบธุรกิจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.08:30-11:30R2431M2C20614M 
อาจารย์: อาจารย์วนิดา แสงเดช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-6-14
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =PD.422 
Course Description
ศึกษาหลักการประกอบธุรกิจการออกแบบผลิตภัณฑ์ จรรยาบรรณของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ศึกษาลำดับขั้นตอนการประกอบวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนางานแบบ
การบริหารจัดการงานเขียนแบบและการผลิต การประเมินราคา การทำสัญญาในการออกแบบ ตลอดจน การจดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการประดิษฐ์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต