เมนูหลัก

IP.424THESIS FOR INNOVATIVE PRODUCT DESIGN
นภ.424ศิลปนิพนธ์สำหรับนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต8 (0-16-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.08:30-12:30R2432M2C1055M 
  จ.13:30-17:30R2432M2C      
  ศ.08:30-12:30R2432M2L      
  ศ.13:30-17:30R2432M2L      
อาจารย์: อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์
อาจารย์วนิดา แสงเดช
อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-5-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: = PD.424 
Course Description
วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1-5 โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยในวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องสอบผ่านรายวิชา นอ.423 การเตรียมศิลปนิพนธ์
การดำเนินการศิลปนิพนธ์สำหรับนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยผ่านการประเมินความก้าวหน้า และประเมินผลรวบยอด โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ดูแลและให้คำปรึกษา และมีคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ประเมินผลงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต