เมนูหลัก

IP.363PACKAGING DESIGN INNOVATION
นภ.363นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-13:30R2431M2C20128M 
อาจารย์: ดร.ธิญาดา ทวีวัฒน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-12-8
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =PD.332 
Course Description
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี นวัตกรรมในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฝึกหัด การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต