เมนูหลัก

IP.364FURNITURE DESIGN AND MANUFACTURING INNOVATIVE
นภ.364การออกแบบเครื่องเรือนและนวัตกรรมการผลิต
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  011 ศ.08:30-13:30RN/AN/AC15015M CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-0-15
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาประวัติศาสตร์ หลักการและทฤษฎีของการออกแบบเครื่องเรือน ฝึกหัดการออกแบบเครื่องเรือน ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน และสัดส่วนของมนุษย์ โดยคำนึงถึงโครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้ง ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต