เมนูหลัก

IP.381INNOVATION AND NATURAL MATERIALS DEVELOPMENT
นภ.381นวัตกรรมและการพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติ
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พฤ.08:30-13:30R2432M2C20218W 
อาจารย์: อาจารย์พรพรรณ เครืออรุณรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี20-2-18
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทางนวัตกรรมในการผลิตวัสดุจากธรรมชาติ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการผลิตวัสดุพื้นถิ่น ในเรื่องของเส้นใย ความแข็งแรง สีและอื่นๆ
เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาวัสดุธรรมชาติเหล่านั้นในการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นและอุตสาหกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต