เมนูหลัก

IP.367INNOVATIVE CREATIVITY AND THE ENVIRONMENT DESIGN
นภ.367การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-13:30R2431M2C50545W 
อาจารย์: อาจารย์ปฐม สุทธิโรจน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-5-45
สอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษาหลักการ 4R ได้แก่ การลด(Reduce) การใช้ซ้ำ(Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) และการซ่อมบำรุง(Repair) เพื่อปลูกฝังแนวคิดในการสร้างสรรค์งานออกแบบเชิงนวัตกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต