เมนูหลัก

ME.392AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEM
วก.392ระบบปรับอากาศและปรับความดันในอากาศยาน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.310
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  710 จ.09:00-12:00R4101B4C30264M 
อาจารย์: อาจารย์ภุชงค์ แพทย์ศิลป์
อาจารย์เกรียงศักดิ์ จุ้นเส้ง
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
30-0-30
30-26-4
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2730
Course Description
คุณสมบัติไซโครเมตริก เทอร์โมไดนามิกส์ การทำความร้อนและความเย็น ระบบการปรับอากาศและความดันของอากาศยาน การบำรุงรักษาและการใช้งานระบบปรับอากาศและความดันในอุตสาหกรรมการบิน การควบคุมคุณภาพของอากาศในห้องโดยสาร
ความปลอดภัยในระบบปรับอากาศและความดันในเครื่องบินโดยสารตามกฎหมายนานาชาติ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต