เมนูหลัก

HM.208PROFESSIONAL ETHICS IN HOTEL CAREER
จรรยาบรรณวิชาชีพในงานโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-16:3015041C220W 
อาจารย์: อาจารย์สาวิตตรี จบศรี
สอบปลายภาค:
Course Description
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้าและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม จรรยาวิชาชีพและศีลธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต