เมนูหลัก

HM.206CROSS CULTURAL COMMUNICATION IN HOTEL SERVICES
จร.206การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการของงานโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-12:30R25052C352114W 
  อา.13:30-18:30R25052C      
อาจารย์: อาจารย์อรรถพล วรรณกิจ
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญ ลักษณะของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การเรียนรู้วัฒนธรรมผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและภูมิภาค หลักการ การใช้สื่อสารทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษาที่เหมาะสม
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงแรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต