เมนูหลัก

MG.300OPERATIONS MANAGEMENT
จก.300การจัดการการดำเนินการ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2736M2C302010W 
  อา.13:30-18:30R2736M2C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 4 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
หลักการ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการการดำเนินการ การพยากรณ์ยอดขาย การวิเคราะห์ตัวแบบมาร์คอฟ การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบระบบการดำเนินการ การวางผังกระบวนการผลิต การจัดสรรทรัพยากร การมอบหมายงาน
การบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิตแบบลีน ระบบความปลอดภัย การใช้เทคนิค PERT และ CPM ในการบริหารงานโครงการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต