เมนูหลัก

MK.420RETAILING MANAGEMENT
ตล.420การจัดการการค้าปลีก
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2935M2C302010W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
หมายเหตุ: เรียนรวมกับ รหัส 63 ห้อง R2935M 
Course Description
ความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของการค้าปลีก ประเภทและรูปแบบของการค้าปลีก สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในการค้าปลีก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการค้าปลีก กลยุทธ์การจัดการการค้าปลีก ด้านทำเลที่ตั้ง
(ต่อ)การตั้งราคาและผลกำไร การบริหารพื้นที่ การออกแบบและตกแต่งร้านค้า การจัดผังร้านและจัดเรียงสินค้า การสื่อสารการตลาดของร้านค้า การวางแผนการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการซัพพลายเชน
(ต่อ)เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมร้านค้า การเสริมเพิ่มรายได้ การบริการและการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และจรรยาบรรณการค้าปลีก

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต