เมนูหลัก

MK.424CURRENT ISSUES ANALYSIS IN MARKETING
ตล.424การวิเคราะห์ประเด็นทางการตลาดปัจจุบัน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2933M2C30426W 
  อา.13:30-18:30R2933M2C      
อาจารย์: อาจารย์วีรวัฒน์ พุ่มพยอม
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียนรวมกับ MK63 ห้อง R2933M 
Course Description
ศึกษาหัวข้อ ข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ในแวดวงธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ อภิปราย ประเมินสถานการณ์ และคาดคะเน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต