เมนูหลัก

MG.318MODERN OFFICE MANAGEMENT
จก.318การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2935M2C302010W 
  อา.13:30-18:30R2935M2C      
อาจารย์: อาจารย์มงคล กล้าผจญ
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: เรียนรวมกับ รหัส 63 ห้อง R2935M 
Course Description
การบริหารงานสำนักงาน การจัดสำนักงาน การบริหารพื้นที่สำนักงาน การวางผังสำนักงาน การใช้อุปกรณ์สำนักงาน การจัดเก็บเอกสาร การค้นหา การติดต่อสื่อสาร การควบคุมงานสำนักงานทางด้านคุณภาพ ปริมาณ เวลา และค่าใช้จ่าย
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านคอมพิวเตอร์ การนำระบบอัตโนมัติต่างๆ มาใช้ในการบริหารงานสำนักงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต