เมนูหลัก

TR.450INTERNATIONAL TRADE
ขส.450การค้าระหว่างประเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30R2931M2C20515W 
  อา.13:30-18:30R2931M2C      
อาจารย์: อาจารย์สุชาดา อรุณรัตน์
สอบปลายภาค: 2 ก.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
หมายเหตุ: =LM4460 เรียน/สอบร่วมกับกลุ่ม 800 ในภาคเรียนที่ 1/2565 
Course Description
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศกับต่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ดุลการค้า ดุลการชำระเงินและการชำระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าหรือการป้องกันการผูกขาดในมิติของการค้า ระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
ความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการค้าระหว่างประเทศ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต