เมนูหลัก

TR.455WAREHOUSE MANAGEMENT
ขส.455การจัดการคลังสินค้า
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-12:30RN/AN/AC10010W 
  อา.13:30-18:30RN/AN/AC      
อาจารย์: อาจารย์กัญญา เชียรวิจิตร
สอบปลายภาค: 9 เม.ย. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง RN/A
Course Description
ประเภทและลักษณะคลังสินค้า การคัดเลือกที่ตั้งและจัดการพื้นที่ การรับสินค้า เอกสารกำกับสินค้า การตรวจตรา ชั่งน้ำหนัก ทำเครื่องหมาย บรรจุหีบห่อและรวมสินค้า บรรจุภัณฑ์ แยกประเภท เคลื่อนย้าย จัดเก็บ การรักษาความปลอดภัย
การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดเก็บและกระจายสินค้า ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการขนส่งและเคลื่อนย้าย การประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล กฎระเบียบและองค์กรที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต